„MyKoroškaKärnten“ ist eine Datenbank mit über 900 zweisprachigen Ortsnamen. Die slowenischen bzw. deutschen Namen sind durch eine Such-Funktion schnell auffindbar. Eine andere Funktion macht aus einer fotografierten einsprachigen Ortstafel eine zweisprachige. Dies geschieht mit Hilfe der internen Texterkennung und Bildverarbeitung. Das neue Foto kann dann per Mail verschickt bzw. auf Facebook geteilt werden.
In einer späteren Version wird man sich auch die Aussprache der slowenischen Ortsnamen anhören können.


Geschichte der zweisprachigen Topographie in Kärnten.

Viele Ortschaften in Kärnten haben seit Jahrhunderten zwei Namen, einen deutschen und einen slowenischen. Manchmal wurde vom Slowenischen ins Deutsche übersetzt, manchmal vom Deutschen ins Slowenische, manche Orte haben zwei Namen, die jeweils eine andere Bedeutung haben. Die zweisprachige Topographie ist Teil des kulturellen Reichtums unseres Landes.

Die ersten Ortstafeln im 19. Jahrhundert waren zweisprachig. Bis zum Ende der Monarchie waren die amtlichen Bezeichnungen der Südkärntner Orte alle zweisprachig. Nach der Volksabstimmung 1920 wurde die Zweisprachigkeit immer weiter zurückgedrängt; während der Nazi-Zeit war die slowenische Sprache überhaupt verboten. Nach der Befreiung Österreichs hat der Staatsvertrag von Wien (1955) wieder zweisprachige topographische Aufschriften und Bezeichnungen vorgeschrieben, geplant waren rund 800 Orte, umgesetzt wurde zunächst nichts. 1972 endete der Versuch, 205 Ortstafeln aufzustellen, im sogenannten „Ortstafelsturm“. Im Volksgruppengesetz 1976 sind nur noch 91 zweisprachige Orte vorgesehen. Nach mühsamen Verfahren beim Verfassungsgerichtshof mussten weitere zweisprachige Ortstafeln aufgestellt werden. Während zuerst 394 angepeilt wurden, dann über 273 zur Diskussion standen, sind schlussendlich nur 164 aufgestellt worden.

Doch auch die slowenischen Namen aller anderen Orte sollen nicht in Vergessenheit geraten.

"MyKoroškaKärnten“ vsebuje več kot 900 dvojezičnih krajevnih imen. Slovenska oz. nemška krajevna imena je s pomočjo iskalne funkcije kaj lahko najti. Poleg tega nudi „MyKoroškaKärnten“ funkcijo, ki generira fotografirano enojezično krajevno tablo v dvojezično. To se zgodi s pomočjo internega prepoznavanja besedila in z obdelavo slike. Tako izdelane fotografije lahko potem pošiljate po elektronski pošti ali preko facebooka.

V kasnejši inačici bo med drugim mogoče tudi slišati izgovorjeno ime slovenskih krajev.

Zgodovina dvojezične topografije na Koroškem

Koroški kraji imajo že stoletja dve imeni, nemško in slovensko. Včasih so prevajali iz nemščine v slovenščino in obratno, nekateri kraji nosijo imeni, ki se med seboj v pomenu razlikujeta. Dvojezična topografija je del kulturnega bogastva naše dežele.

Prve krajevne table v 19. stoletju so bile dvojezične in do konca monarhije dvojezične tudi vse uradne oznake južnokoroških krajev, po plebiscitu leta 1920 so začeli dvojezičnost izrinjati, za časa nacionalsocializma pa je bil slovenski jezik sploh prepovedan. Po osvoboditvi Avstrije je državna pogodba (1955) predpisala dvojezične topografske napise in oznake, okoli 800 krajev naj bi jih dobilo, uresničili pa niso sprva ničesar. Poskus postavitve 205 tabel leta 1972 se je končal v podiranju tabel. Zakon o narodnih skupnostih iz leta 1976 je predvidel samo še 91 dvojezičnih tabel, po napornih postopkih pri ustavnem sodišču bi bilo treba postaviti dodatne. Najprej naj bi jih bilo 394, potem vsaj 273, postavili pa so jih nazadnje 164.

Vendar tudi slovenska imena krajev, ki niso postali uradno dvojezični, ne smejo utoniti v pozabi.